CAN-AM OUTLANDER 1000

               NOWA BESTIA NA RYNKU              


  CAN-AM OUTLANDER 1000

   

   


  Kolejny rok i kolejny raz stajnia Bombardier Recreational Products (BRP) wypuszcza na rynek co? nowego. Pracownicy i projektanci BRP chyba nie mog? spa? po nocach. W efekcie ich burzy mózgów rodzina pojazdów Can-Am powi?kszy si? o modele Outlander 1000 oraz Renegade 1000. Ta firma rok do roku prezentuje zmiany i nadaje tempo zmian technologicznych. Can-Am w 2012 roku chce zaw?adn?? rynek w segmencie wysokopojemno?ciowych silników montowanych w quadach. Konkurencjo strze? si?. Nowy Outlander i Renegade po?ykaj? inne quady w ca?o?ci i nie zostawiaj? nawet nakr?tki.  In?ynierowie z Can-Am poznali smak silnika 1000cc i moc jaka w nim drzemie z dniem wprowadzenia pojazdu side by side Commander 1000 w 2011 roku. Nadszed? czas kiedy zadecydowali, ?e s? gotowi, aby t? jednostk? nap?dow? wprowadzi? do swojej oferty pojazdów ATV. Wi?ksza pojemno?? silnika, wi?ksza moc i przyspieszenie wymusi?y wprowadzenie pewnych zmian rzutuj?cych na konstrukcje oraz specyfikacje pojazdów, ale o tym szczegó?owo za chwil?. Skupmy si? w tej prezentacji na modelu Outlander 1000cc.

   

   

  Nowa Generacja – Silnik V-Twin 1000 Rotax

  Podczas, gdy Outlander 800R bazuje na 71- konnym, o pojemno?ci 800cc, silniku V-Twin przez ostatnie lata, to Outlander 1000 to ca?kowicie inna bajka. Jak podaje BRP: 80 stopni, 976cc, V-Twin silnik generuje prawie 82kM – to jest 17% wi?ksza moc ni? jakikolwiek inny konkurencyjny ATV! Konkurencja pozostaje ostro z ty?u d?awi?c si? kurzem i patrz?c jak nowy Outlander znika z ich pola widzenia.

   

   


   

  Jednostka nap?dowa Rotax 1000 to prawdziwy potwór w którym drzemie 82kM.

   

   

  Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany!

  Projekt Outlander 1000 zosta? wyposa?ony w nowy „box” powietrza, który w porównaniu z modelami 800R z poprzednich lat zosta? umieszczony na wy?szej i bardziej centralnej lokalizacji w celu lepszej obróbki i filtrowania powietrza. BRP wskazuje na dualna funkcj? nowego boxu, który poprawia proces filtracji co ma wp?yn?? na jako?? powietrza. Jak to si? ma w rzeczywisto?ci, dzi?ki przechwytywaniu brudnego powietrza w jednej porcji z pude?ka i czystego powietrza z innej sekcji, przed wys?aniem powietrza do silnika. Wlot powietrza tak?e teraz znajduje sie odrobin? wy?ej, który zosta? zapewne zaprojektowany tak, aby poprawi? wydajno?? Outlandera podczas jazdy w b?ocie i wodzie.

  Kiedy nast?pi czas, aby zagl?dn?? czy filtr wymaga konserwacji lub inspekcji wszystko co musisz zrobi?, to wypi?? siedzenie, tworzywa konsoli i p?yty wraz z plastikami zewn?trznymi odpi?? na zewn?trz. Filtr powietrza jest schowany w obudowie skrzynki  z nowym systemem zakr?cania i p?yty pchania, które tworz? razem szczeln? obudow?.

   

   

  Nowe rozwi?zania:

  - ?atwy dost?p do filtra powietrza,

  - wi?kszy zbiornik paliwa: 5.4 gal (20.5 L),

  - akumulator w ko?cu zosta? umieszczony pod siedzeniem,

  - wi?cej miejsca dla rajdera.

   

   

  BRP równie? zaktualizowa? obudow? transmisji CVT w celu poprawienia wydajno?ci w mokrym terenie i niekorzystnych warunkach pogodowych. Pokrywa posiada teraz bardziej bezpieczny system uszczelniania bazuj?cy na ?aczeniach pokrywy z obudow? w 13-u miejscach. Dodatkowo specjalny korek spustowy jest wbudowany w pokryw? i ?atwiej dost?pny, je?li kiedykolwiek zdarzy si? sytuacja i potrzeba usuni?cia wody z obudowy CVT. Wlot do CVT zosta? przeniesiony do wy?szej lokalizacji w podwoziu by zagwarantowa? optymaln? wydajno?c w mokrych warunkach jazdy. Automatyczna skrzynia biegów z norm? hamowania silnikiem wyposa?ona w pi?? stopni prze?o?e?: High – wysoki, Low – niski, Neutral – luz, Reverse – wsteczny, Park – parking.

  Nast?pna zmiana wymuszona jest zastosowaniem wiekszego silnika. W celu utrzymania jednostki nap?dowej w niskiej temperaturze zastosowano wi?kszy i bardziej wydajny radiator. U?ytkownicy poprzednich modeli ze stajni Can-Am krzykn? zapewne „nareszcie!”. W rezultacie wydajno?? ch?odzenia wzros?a do 27 kW w Outlander 1000 i 22kW w Outlander 800R, w porównaniu do 14 kW w modelach Outlander 800R z lat ubieg?ych - to znacz?ca zmiana i jak najbardziej na „plus”. Bardzo cz?sto dociera?y sygna?y od rajderów, ?e system ch?odzenia nieraz p?ata? figle, w ko?cu teraz bedzie lepiej. Dla je?d?ców posiadaj?cych poprzednie wersje Outlander mamy tak?e dobr? wiadomo??.   Can-Am wprowadzi? do sprzeda?y dodatkowy zestaw obni?aj?cy temperatur? silnika. Kompatybilno??: Outlander 500/650/800R ( z wyj?tkiem SST G2), Renegade: kod zestawu: 715001624, Outlander MAX: 715001625

    Przyk?adowe zastosowanie:

  - d?ugotrwa?e ci?gni?cie przyczepy, obci??enia przy ma?ej pr?dko?ci,

  - d?ugotrwa?e od?nie?anie,

  - d?ugotrwa?e u?ywanie zestawu APACHE przy ma?ych pr?dko?ciach,

  - d?ugotrwa?e powolne brodzenie w ci??kim terenie,

  - d?ugotrwa?e u?ywanie pojazdu na prze?o?eniu LOW,

  - d?ugotrwa?e u?ywanie pojazdu na wolnych obrotach.

  Po szersze informacje i koszt takiego zestawu udaj si? do najbli?szego dilera pojazdów BRP.

  Podwozie

  Nowa jednostka nap?dowa wp?yn??a tak?e na aktualizacj? ramy i podwozia Outlandera. Druga generacja ramy SST (Surrounding Spar Technology) o zmienionej geometrii w celu zwi?kszenia integralno?ci strukturalnej – by poprawi? trwa?o??, i precyzj? prowadzenia. BRP powiada, ?e konstrukcja nowej ramy SST G2 zapewnia zwi?kszon? wytrzyma?o??, gwarantuje ni?szy ?rodek ci??ko?ci i to wszystko przy u?yciu mniejszej liczby komponentów, materia?ów i spoin ni? tradycyjne stalowe rurowe ramy.

  Od 2012 roku Outlander 1000 i 800R zosta?y wyposa?one w now? ram? SST G2.

   

  In?ynierowie BRP stworzyli SST G2 zu?ywaj?c ??cznie 16 procent mniej cz??ci na now? ram? od u?ywanej dotychczas w poprzednim modelu Outlander. Wynikiem jest rama, która mo?e przyj?? dwa razy wi?cej obci??e? i oferuje dwukrotnie wi?ksz? sztywno?? od starszej wersji.

  Gdy jedni majstowali przy ramie, drudzy maczali palce w przednim zawieszeniu. In?ynierowie zwrócili uwag? na geometri? stanowiska punktów obrotu w przestrzeni. Przednie zawieszenie posiada teraz po??czenia by kontrolowa? nurkowanie i odbicie. Konkurencja zapewne rozwi?za?aby ten problem w prosty sposób poprzez zastosowanie sztywniejszych amortyzatorów i twardszych spr??yn. Nie konstruktorzy z  BRP – wi?ksza moc silnika wi??e si? z wi?kszymi przeci??eniami i wi?kszymi parametrami absorbcji jakie musz? po?kn?? amortyztory przy wi?kszych pr?dko?ciach czy skokach. Udoskonalone podwójne przednie ramiona wahaczy odpowiedzialne s? za nurkowanie, zako?czenia dzi?ki geometri anty-odbicia oraz mniejszym trzpieniom poprawiaj? sterowno??. Nowy Outlander wykorzystuje amortyzatory o piecio stopniowej regulacji, które oferuj? dodatkowy cal skoku zawieszenia w porównaniu z poprzednim modelem. Teraz obs?uguje 9 cali ugi?cia (229 mm).

  Przednie zawieszenie zosta?o tak zaprojektowane, aby zaoferowa? wi?cej ni? cal dodatkowego ugi?cia.

  Tylne zawieszenie TTI oferuje zwi?kszon? sztywno?? jak równie? wi?kszy skok.

  Nie tylko przednie zawieszenie zosta?o zmienione. Can-Am równie? poprawi? swoje unikalne tylne niezale?ne zawieszenie TTI (Tensional Trailing Independent) zainspirowane przez terenowe ci??arówki. TTI przy zastosowaniu 75 % mniej cz??ci ruchomych ni? u konkurencji eliminuje ruch po ?uku i zmiany pochylenia tylnych kó?, gdy zawieszenie pracuje w gór? i w dó?. To ustawienie poprawia jako?? jazdy i skok zawieszenia, utrzymuje ATV w linii prostej i wymaga mniej regulacji kierownicy w porównaniu do konkurencyjnych modeli. Nowa konstrukcja 2012 oferuje zwiekszon? sztywno?? i lepsze ugi?cie 9,3 cala (23.6cm) co pozwala uzyska? wi?ksz? trwa?o?? i lepsz? jazd?. Obni?ony geometryczny punkt obrotu polepsza przyczepno?? i przeniesienie mocy na ko?a.

   

   

  Tylne ko?o w niezale?nym zawieszeniu TTI porusza si? w lini prostej, eliminuj?c tzw. efekt motyla – wychylenie si? ko?a po ?uku i zmiany nachylenia. Dzi?ki temu nie musisz walczy? z maszyn?, aby utrzyma? jazd? w lini prostej.

  Redesign

  Zmodernizowane reflektory. Nowy Outlander oferuje 230W ca?kowitej mocy ?wiat?a z przodu, by poprawi? ostro?? widzenia podczas jazdy na szlaku oraz noc?. Podwójne 60W reflektory i podwójne 55W projektory sprawiaj?, ?e twoje pole widzenia staje si? klarowne, a twój ATV jest widoczny dla innych.

  Nowe wysokiej wytrzyma?o?ci wielofunkcyjne gaga?niki z innowacyjnym systemem LinQ. Przeprojektowane cargo oferuj? wi?ksz? wygod? i lepsz? wszechstronno??.  Nowe platformy za?adunku wyposa?one s? w zintegrowan? antypo?lizgow? powierzchni? i grzbiety poprawiaj?ce umieszczenie ?adunku. In?ynierowie dodali liczne kraw?dzie i otwory do stosowania z ró?nymi mocowaniami. Dodatkowe "wyci?cia" zosta?y dodane do u?ytku na wy??czno?? nowych aksesoriów Can-Am w celu szybkiego monta?u/demonta?u poprzez zastosowanie nowego systemu mocowania LinQ.

  Wodoodporny tylny schowek. Tylny schowek oferuje spor? pojemno??: 5,7 gal (21,4 litra) i znajduje si? pod tyln? p?aszczyzn? baga?nika pomi?dzy ?wiat?ami stop. Dogodna lokalizacja oznacza ?atwy dost?p do wodoodpornego, szczelnie zamkni?tego pude?ka w celu przechowania ?adunku nawet wtedy, gdy z ty?u cargo jest za?adowany.

  Nowe podwójne tylne ?wiat?a. Tylne lampy posiadaj? stylowy design oraz lepsz? widoczno??.

  Wielofunkcyjny cyfrowy wy?wietlacz LCD. Wyposa?ony w nowy kszta?t dla lepszego dopasowania i wyko?czenia z nowym wygl?dem zewn?trznym.Wy?wietlacz LCD informuje kierowc? o pr?dko?ci, obrotach silnika, liczbie kilometrów, liczniku kilometrów podró?y, centrum diagnostyczne, pozycji poszczególnych prze?o?e?, liczbie godzin u?ytkowania, wska?nikach: 2x4/4x4, temperatury silnika i ?wiate?, paliwa, wyposa?ony jest tak?e w zegar, a nawet automatycznie wy??cza si? po 15 minutach.

   

  1300 lbs (590 kg) uci?gu. Outlander oferuje poka?ny, 1300 funtów holowania i nowy, 2-calowy odbiornik zaczepu jako wyposa?enie standardowe.

  ?atwiejszy dost?p do konserwacji. In?ynierowie z Can-Am wyszli na przeciw sugestiom u?ytkowników poprzednich modeli i wys?uchali ich argumentów co zaowocowa?o bardziej przyjazn? obs?ug? instalacji elektrycznej w nowym Outlander 1000. Bateria zosta?a przeniesiona pod siedzenie - oferuje ?atwiejszy dost?p i lepsz? ochron?. Tylny zbiornik p?ynu hamulcowego, rozrusznik i przeka?niki elektromagnetyczne równie? zosta?y umieszczone pod siedzeniem. 

  12” (30,5 cm) felgi odlewane z aluminium.  
  Projektanci wyposa?yli nowego Outlandera 1000 w nowe felgi – dzi?ki komputerowej optymalizacji zmniejszyli mas? nieresorowan? i zwi?kszyli wytrzyma?o??. W kategorii opon nie zmieni? si? dostawca. Romans z ameryka?sk? firm? Carlisle trwa nadal.

   

  Wi?kszy zbiornik paliwa. Nowy Outlander posiada 25 % wi?kszy zbiornik paliwa, co oznacza, ?e mo?esz je?dzi? d?u?ej i pracowa? ci??ej. Ca?kowita pojemno?? to 5,4 US gal (20,5 litrów).

  Standardowa os?ona. Nowa wysokiej wytrzyma?o?ci os?ona wykonana jest ze sprawdzonych materia?ów i przeznaczona jest do najwy?szej ochrony i ma zdolno?? do slajdów na pewnych przeszkodach.

   

   

   Techniczne sprawy

  Trzy stopniowe dynamiczne wspomaganie kierownicy - Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS). Can-Am Outlander 1000 w pakietach XT jest wyposa?ony w system wspomagania kierownicy (DPS), który posiada trzy odr?bne poziomy do wyboru czu?o?ci. Mo?esz wybra? odpowiedni poziom jazdy w ka?dej sytuacji. MAX, MED, MIN - wybierz czu?o?? jak ci odpowiada kiedy chcesz i gdzie chcesz. Dynamiczne wspomaganie kierownicy zapewnia zmienne wspomaganie kierownicy niewa?ne w jakim trybie zawodnik zdecyduje si? na jazd? w terenie. System jest przeznaczony do zaoferowania mniej pomocy przy du?ych pr?dko?ciach i pomaga intensywniej przy niskich pr?dko?ciach, kiedy brniemy w b?ocie i omijamy przeszkody. Technologia ta obejmuje bezpo?rednie ustawienie czu?o?ci z miejsca kierownicy, u?ywaj?c zaawansowanych czujników pola magnetycznego jest w stanie szybciej zareagowa? na polecenia kierownicy ni? w przypadku konkurencyjnych technologii, dzi?ki czemu minimalizuje opó?nienia reakcji na skr?t.

  Przedni dyferencja? Visco-Lok QE.  System Visco-Lok QE oferuje stopniowe, automatyczne blokowanie, który jest unikalny dla przemys?u ATV. Zawodnicy mog? po prostu skupi? si? na je?dzie, pozwalaj?c inteligentnemu i dopracowywanemu systemowi Visco-Lok QE obs?ugiwa? trakcj?. Innowacyjny system stale monitoruje pr?dko?? obrotow? kó? z przodu i, je?li wykryje, ?e jedno ko?o obraca si? szybciej ni? inne, stopniowo wysy?a dodatkowe si?y na ko?o o lepszej przyczepno?ci, efektem jest ograniczenie do miniumum bezproduktywnej pracy przedniego nap?du. I to wszystko bez u?ycia dodatkowych przycisków i d?wigni – system bacznie bada prac? kó? by pozosta? niewidoczny dla operatora – nie musisz si? martwi? o ograniczenie pr?dko?ci i walczy? z kierownic? by „co?” zadzia?a?o.

  214 mm tarcze hamulcowe z zaciskami dwu t?oczkowymi. Zainspirowane wy?cigami, sprawdzone i trwa?e ustawienie hamowania Can-Am Renegade teraz tak?e dost?pne w Outlander 1000. Z przodu w konfiguracji u?yte s? du?e 214 mm tarcze hamulcowe z zaciskami dwu t?oczkowymi dla najwy?szej mocy hamowania. Z ty?u, modele u?ywaj? hydraulicznego zacisku jedno t?oczkowego do obs?ugi 214mm tarczy hamulcowej  znajduj?cej si? w prawym tylnym kole.

   
  WARN jest bardzo szanowan? mark? w off-roadowym ?wiecie i Outlander XT posiada w?a?nie 3.000 lbs (1361 kg) wyci?gark? z przewodowym pilotem zdalnego sterowania oraz dodatkowym zintegrowanym pilotem przechowywanym w tylnej ?adowni. Wyci?garka jest wkomponowana w dolnej cz??ci sprytnie umiejscowiona za przedni? maskuj?c? pokryw?, spe?niaj?c? role os?ony.

   

  Nowy uk?ad wydechowy i t?umik. Pakiet zawiera zaktualizowany uk?ad wydechowy,  wytrzyma?? ko?cówk? / nak?adk? przyczyniaj?c? si? do klasy wygl?du. Nowy system pozostaje wierny Can-Am-owej tradycji w produkcji gard?owych i imponuj?cych odg?osów pracy wydechu,  przestrzegaj?c przy tym ?cis?ych norm ha?asu i norm emisji spalin.

   

  D.E.S.S. (Digitally Encoded Security System). Cyfrowy system zabezpieczenia. Kiedy wsuwasz kluczyk do stacyjki, przekr?caj?c go system odkodowuje kod zawarty w mikroczipie kluczyka i porównuje z kodem zapisanym w module sterowania silnikiem – je?li nie s? dopasowane, na wy?wietlaczu LCD pojawia si? komunikat WRONG KEY i nie odpalimy sprz?tu. Dwa kluczyki – dwa ró?ne warianty. System wykorzystuje elektroniczne kody, które s? wymagane w celu dopasowania poszczególnych ustawie? i ogranicze?. Czarny klucz – dla maksymalnej wydajno?ci pracy. Szary – ogranicza przyspieszenie i pr?dko?? maksymaln?.

  Pakiet wyposa?enia XT dostarcza niestandarowego malowania odlewanych z aluminuim felg 12”. Opony radialne 26” Carlisle ACT. Te 3-warstwowe opony posiadaj? bie?nik, który jest wystarczaj?co agresywny do walki w trudnym terenie, jak równie? zapewniaj? p?ynn? jazd? po utwardzonych nawierzchniach. S? to bardzo dobre opony, posiadaj?ce satysfakcjonuj?c? mieszank? gumy. Wytrzyma?e przednie i tylne zderzaki. Dla ostrego i bardziej agresywnego wyko?czenia, modele XT wyposa?one s? w wytrzyma?e przednie i tylne zderzaki. Magneto o mocy 650W – oznacza to wi?cej amperów na dodatkowe akcesoria.

  Os?ony d?oni – ochrona i zabezpieczenie przed zimnem i wiatrem. Wyci?garka WARN 3000 uratuje nie raz i wyci?gnie dos?ownie z tarapatów.

   

   


   

  Pierwsze wra?enia z jazdy

   

  Zgodnie z oczekiwaniami, nowy silnik w Outlander 1000 to zwierz. Przyspieszenie jest niesamowite, a silnik wytwarza absolutnie brutaln? si??. Niewinnie skrywa si? i jest przyk?adny przy niskich pr?dko?ciach. Do?wiadczeni zawodnicy z pewno?ci? doceni? to kopyto i co ma do zaoferowania nowy Outlander, ale szczerze to nie jest zabawka dla ka?dego. Podczas jazdy b?d?c na pe?nym gazie sterowno?? nabiera totalnie innego spojrzenia, to inna bajka. To ju? nie jest jazda jak starszymi wersjami Outlander 800R, intuicyjna i i wprawiona. Tego potwora trzeba okie?zna? i spróbowa? sta? si? z nim jedno?ci?. Podczas krótkiego godzinnego romansu, jaki mia?em przyjemno?? prze?y? z ow? maszyn? ukaza?a mi swoj? z?bki i pazurki. Wniosek jaki mi si? nasun?? po paru minutach to, ?e Outlander 1000 mo?e by? trudny do kontrolowania zw?aszcza dla mniej do?wiadczonych je?d?ców. Nowy Outlander wydaje mi si? bardziej elastyczny ni? poprzednicy. Zawieszenie pracuje bardzo p?ynnie, po?ykaj?c przeszkody i nierówno?ci. Przednie ramiona wahaczy w po?aczeniu z amortyzatorami zdaj? egzamin, nie odczuwam ju? takiego nurkowania jak w modelach z lat ubieg?ych. Tak jak przysta?o na stajni? BRP Can-Am dopasowanie elementów stoi na najwy?szym poziomie. Co do wygl?du to kwestia gustu - na mnie nowa sylwetka i charakter jak najbardziej zrobi?y pozytywne wra?enie. Kilka przemy?le?, które mo?na znale?? u konkurencji, ?wiadczy o tym,  i? in?ynierowie Can-am umiej? s?ucha? i s? otwarci na sugestie swoich klientów i u?ytkowników starszych modeli Outlander. Krótka jazda jak? odby?em na tym quadzie pozostawi?a ogromny niedosyt i pragnienie na wi?cej i wi?cej. Podsumowuj?c t? godzin? stwierdzam, ?e moc, jak? generuje nowy Outlander 1000 powinno u?ywa? si? rozs?dnie i starannie. Podejrzewam, ?e kiedy granica mi?dzy je?d?c?, a nowym Outlanderem 1000 powoli si? b?dzie zaciera?, stworz? jedno?? nie do zwyci??enia.

   

  Moc nowego Outlandera 1000 jest oburzaj?ca i nie jest to maszyna dla niedo?wiadczonych.

   

   

   

   

  PAKIET XT

  • ?ó?ty
  • Czarny
  • Camo
  • Pure Magnesium
  • Tri-mode dynamiczne wspomaganie uk?adu kierowniczego (DPS)
  • Visco-Lok QE
  • 12" ko?a z odlewanego aluminium
  • 650W magneto
  • WARN 3000lb wci?garka
  • Agresywne opony radialne 26" Carlisle ACT
  • Wytrzyma?e przednie i tylne zderzaki
  • Os?ony d?oni
  • Kolory: czarny, ?ó?ty, srebrny metalik, maskuj?cy/kamufla?

   

   

   

  BRP Can-Am, lider w dziedzinie innowacyjnych technologii ATV po raz kolejny podnosi poprzeczk? w bran?y wraz z wydaniem nowych i zmodernizowanych modeli: Renegade, Outlander i linii Commander na  2012 rok. Niesamowite nowe funkcje, nowe rozwi?zania, jako?? – wszystko to co tym maszynom si? na pewno nale?y.

  Can-Am wys?ucha? swoich klientów i wprowadzi? zmiany do linii modelowych 2012, które z pewno?ci? wywo?aj? u?miech na twarzy ka?dego, kto rzuca oko na pojazdy z gamy nowych modeli. Uaktualnienia dla Renegade i rodzin Outlander posiadaj? nowo zaprojektowane ramy, jeszcze wi?cej mocy i lepsze zawieszenie do obs?ugi dodatkowych kucyków.

  Podczas gdy wielu producentów rozwa?a uaktualnienie swoich pojazdów ATV ograniczaj?c si? do grafiki czy kosmetycznych poprawek by zdenerwowa? konsumenta, Can-Am podejmuje s?owo "upgrade" na zupe?nie nowy poziom.

  Nowe od podstaw! W 2012 roku Can-Am Outlander 1000 posiada innowacyjn? jako?? jazdy i poziom komfortu jaki mo?esz sobie opisa? w samych superlatywach. Najbardziej realna opcja poruszania si? bez precedensu najwygodniej po szlakach, ale sprzyja jak najbardziej tym hardcorowym mi?o?nikom offroadu, którym podwy?szy poziom adrenaliny do maximum. Sprawd? zatem jak dzia?a – udaj si? do najbli?szego sprzedawcy pojazdów Can-Am w twojej okolicy.

   

   

   

  ...opracowanie: knapmotor.dawid

  Więcej »