Szolenie Bezpiecznej Jazdy


  I w ko?cu si? uda?o !!!

  Wczoraj, tj. w niedziel? 29 stycznia na lotnisku w Nowym Targu odby?y si? pierwsze kursy bezpiecznej jazdy w Szkole ZR1
  Na tak istotnej imprezie nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? przedstawiciela MotoPodhale :)


  Na pocz?tek oczywi?cie teoria. Czyli dok?adne wyt?umaczenie, co dzieje si? z samochodem w czasie po?lizgu, jak temu zapobiega? i wiele wi?cej.


  Po teorii przysz?a kolej na zaj?cia praktyczne.
   Instruktorzy  -  Micha? El?bieciak i Bart?omiej W?troba  po przygotowaniu toru zasiedli do samochodów  „uczniów” i fachowo t?umaczyli co nale?y robi?.
  Zacz??o si? niby ?atwo. Wolny slalom mi?dzy pacho?kami, jednak dosy? g?sto rozstawionymi, i od razu wszystkim zrobi?o si? gor?co od kr?cenia kierownicom. Kursanci – w tym akurat przypadku m?odzi ludzie, przekonani o swych umiej?tno?ciach w prowadzeniu samochodu – szybko zostali u?wiadomieni, ?e tak naprawd? zbyt wiele nie umiej?, a na pewno mniej, ni? do tej pory my?leli. Jednak najlepsze mia?o dopiero nadej??… Drugie ?wiczenie, czyli omijanie przeszkody przy (niby niewielkiej ) pr?dko?ci 60km/h na ?liskiej nawierzchni. Okaza?o si?, ?e przez ?adnych kilka prób nikt nie wykona? tego prawid?owo. Samochody kursantów kolejno kr?ci?y b?czki i wypada?y z trasy. Jednak po kilkuu…nastu przejazdach ka?dy ?adnie wykonywa? ten manewr.    
  Pó?niej przysz?a kolej na hamowanie awaryjne z omini?ciem przeszkody. Tutaj akurat wszyscy pokazali si? z dobrej strony, zarówno Ci których samochody wyposa?one by?y w ABS jak i Ci w autach bez tego systemu – chocia? zdarza?y si? te? wypadni?cia poza tras?.
  Ostatnim ?wiczeniem by? szybki slalom – mog?o by si? wydawa? ze nic trudnego, jednak haczyk tkwi? w tym, ?e s?upki nie by?y rozmieszczone w równych odleg?o?ciach, a co za tym idzie trzeba by?o nie?le operowa? nie tylko kierownic?, ale tak?e gazem i hamulcem, bo lodowa nawierzchnia nie wybacza?a ?adnych b??dów i samochody raz za razem l?dowa?y poza tras?.

  Podsumowuj?c, szkolenia tego typu to naprawd? dobra sprawa. I je?li je?dzisz na co dzie? samochodem i wydaje Ci si?,  ?e wszystko ju? potrafisz i nic nie jest w stanie Ci? zaskoczy? na drodze, to wybierz si? na lotnisko i sprawd? swoje umiej?tno?ci na torze, a gwarantuj?, ?e zdasz sobie spraw? jak wiele jeszcze trzeba si? nauczy?.

  Więcej »