Insignia BiTurbo 4x4

  Opel Insignia BiTurbo

   

  Pi?? lat temu w salonach marki Opel zadebiutowa? model Insignia. Flagowa limuzyna niemieckiego producenta zast?pi?a bardzo popularn? Vectr?. Jednak stylistycznie znacz?co odbiega od starszego modelu. Insigni nie sposób pomyli? z jakimkolwiek innym samochodem. Doskona?y wspó?czynnik oporu powietrza, którego mog? pozazdro?ci? wszyscy konkurenci, oraz wiele zastosowanych rozwi?za? technicznych to tylko niektóre atuty prezentowanego Opla.

  Insignia ju? od samego pocz?tku produkcji wyposa?ona by?a w ca?? gam? silników. Pocz?wszy od turbodo?adowanej benzynowej jednostki o pojemno?ci 1.4 l i mocy przez 1.6l – 115 i 180 KM, a? po dwulitrówki o mocach 220 i 250KM, oczywi?cie nie mo?na zapomnie? o wersji OPC osi?gaj?cej moc 325 KM – ale to ju? temat na zupe?nie inn? historie…

  Silników diesla nie by?o ju? jednak tak wiele, a w sumie jeden tyle, ?e w trzech wersjach – 110 130 i 160 KM.

  Opel postanowi? jednak wyj?? naprzeciw zwolennikom silników wysokopr??nych i wprowadzi? do sprzeda?y Insigni? z dwulitrowym silnikiem BiTurbo – dla mniej wtajemniczonych z dwoma turbinami ;). I w?a?nie na tym dzisiaj si? skoncentrujemy.

   

   

   


  Biturbo w wydaniu Opla wykorzystuje uk?ad dwóch turbospr??arek o ró?nej wielko?ci. Pracuj? one oddzielnie lub razem, w zale?no?ci od stylu jazdy. Mniejsza turbospr??arka reaguje szybko przy ni?szych obrotach silnika. Oznacza to, ?e silnik reaguje na naci?ni?cie peda?u gazu bez opó?nienia. Ju? od 1250 obr./min. kierowca ma do dyspozycji 320 z 400 Nm momentu obrotowego. Maksymalny moment dost?pny jest za to chwil? pó?niej, bo przy 1750 obr/min., a maksymalna moc to 195KM. I wszystko by?o by super gdyby nie du?a masa pojazdu, która przekracza 1650 kg.  Silnik zaskakuje za to p?ynn? prac? i brakiem turbodziury. Moment, w którym mniejsza turbospr??arka przestaje dzia?a? oddaj?c pole wi?kszej jest praktycznie niewyczuwalny. Bo tak naprawd? podczas jazdy zawsze dzia?aj? dwie turbiny. W zale?no?ci od potrzeb wi?cej lub mniej powietrza kierowane jest do ka?dej z nich. W ?rednim zakresie pr?dko?ci obrotowej silnika obie turbospr??arki pracuj? razem, wi?ksza wst?pnie spr??a powietrze zanim zostanie ono ca?kowicie spr??one w mniejszej turbinie. Jednocze?nie zawór systemu recyrkulacji spalin bez przerwy kieruje cz??? gazów wydechowych do wi?kszej turbospr??arki. Przy wy?szych pr?dko?ciach obrotowych (od ok. 2500 do 3000 obr/min) wszystkie gazy wydechowe p?yn? do wi?kszej turbospr??arki.

  Prac? turbospr??arek wspomaga podwójny uk?ad ch?odzenia powietrza. Przy niskich obrotach dodatkowy, ch?odzony ciecz? intercooler, po??czony z mniejsz? turbospr??ark? zapewnia szybki dop?yw odpowiedniej ilo?ci powietrza bezpo?rednio do komór spalania. W ?rednim zakresie obrotów silnika stopniowo w??cza si? wi?ksza i mocniejsza turbospr??arka. Dostarczany przez ni? wi?kszy strumie? powietrza jest ch?odzony przez wydajniejszy, konwencjonalny intercooler.

  Warto równie? doda?, ?e Insignia BiTurbo oferowana jest tak?e z nap?dem na cztery ko?a. Haldex czwartej generacji czuwa nie tylko nad dystrybucj? momentu mi?dzy przedni? a tyln? o?, ale tak?e posiada elektronicznym mechanizmem ró?nicowym tylnych kó? o podwy?szonym tarciu eLSD. Wystarczy ma?y u?lizg jednego z kó?, by system zainterweniowa?. Auto mo?e by? tak?e wyposa?one w sze?ciobiegow? automatyczn? i nieco ospa??, skrzyni? biegów oraz bardziej wyczulone systemy wspomagaj?ce kierowc?. Dzi?ki radarowi zamontowanemu w przednim grillu adaptacyjny tempomat potrafi dostosowa? pr?dko?? do samochodu jad?cego przed nami i w razie potrzeby przyhamowa? auto.

   

   


  Za dodatkow? op?at? do wersji 4x4 mo?na tak?e zamówi? podwozie SuperSport. To znacznie lepsze od standardowego zawieszenie FlexRide wraz z elektronicznym, adaptacyjnym

  uk?adem t?umienia amortyzatorów, wydajnym uk?adem hamulcowym Brembo i przednim zawieszeniem z kolumnami HiPerStrut (High Performance Strut). W zwyk?ej BiTurbo nie ma takich ekstra dodatków. Zwyk?e zawieszenie, tak?e z adaptacyjnym t?umieniem amortyzatorów, wystarczaj?co dobrze radzi sobie z ci??kim nadwoziem. Autem na kr?tych drogach nie buja, a wszelkie poprzeczne nierówno?ci t?umi nie przenosz?c drga? do kabiny, ani na kierownic?.

  Podsumowuj?c Insignia naprawd? mo?e si? podoba?. Jej przestronne, nienagannie wykonane wn?trze i mnogo?? ró?nego rodzaju rozwi?za? technicznych, na pewno stawiaj? ten pojazd na wysokim miejscu w swojej klasie. Co prawda przy 195KM samochód móg?by by? nieco bardziej dynamiczny, ale doskonale rekompensuje to nienaganne prowadzenie (zw?aszcza w wersji 4x4) i jako?? wyko?czenia.

  Więcej »