Jeep Grand Cheronee WK

  Jeep Grand Cheronee WK

  Przysz?a pora na cos dla fanów ameryka?skiej my?li technologicznej, a mianowicie na Jeepa. Jeep Grand Cheronee trzeciej generacji zadebiutowa? na rynku w 2004 roku, ju? na starcie nie mia? ?atwego zadania, gdy? dwie poprzednie generacje tego modelu by?y naprawd? dobrymi samochodami. Okaza?o si? jednak, ?e równie? i generacja o symbolu WK to doskona?e auto.      Ju? na pierwszy rzut oka wida?, ?e wygl?d samochodu dosy? powa?nie si? zmieni?. Ca?kowicie nowa stylistyka, oraz bardziej ostre linie nada?y temu modelowi sporo ?wie?o?ci. W porównaniu do poprzednika, wymiary ponownie uros?y, co zaowocowa?o wi?ksza ilo?ci? miejsca wewn?trz. Mierzy 4740mm d?ugo?ci, 1862mm szeroko?ci oraz 1720mm wysoko?ci. Producent postanowi? tak?e zadba? o lepsze w?a?ciwo?ci jezdne Granda. Oczywi?cie mowa tutaj o prowadzeniu na asfalcie, gdy? zarówno trzecia, jak i poprzednie generacje w terenie sprawowa?y si? wy?mienicie. Dlatego te? w nowym modelu zamiast sztywnej osi z przodu, zastosowano w pe?ni niezale?ne zawieszenie z podwójnymi wahaczami poprzecznymi, a w uk?adzie kierowniczym przek?adni? ?rubowo-kulow? zast?piono bardziej precyzyjnym mechanizmem z?batkowym. Z ty?u pozostawiono sztywn? o?, prowadzon? przez uk?ad dr??ków. Dzi?ki tym rozwi?zaniom znacznie poprawi?a si? precyzja prowadzenia, a kierowca ma poczucie wi?kszej kontroli nad autem.

   

      Silnik. Testowany egzemplarz dysponowa? jednostka nap?dow? o pojemno?ci 4,7 litra V8 i mocy 303KM - trzeba przyzna?, ?e d?wi?k V-ki po wci?ni?ciu peda?u gazu to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie mo?na us?ysze? J. Jednak spogl?daj?c na wskazówk? poziomu paliwa ju? nie jest tak kolorowo…, Dlatego te? wi?kszo?? w?a?cicieli Jeepów decyduje si? na monta? instalacji LPG. Oczywi?cie w ofercie dost?pne s? tak?e silniki wysokopr??ne CRD produkcji Mercedesa, stanowi?ce alternatyw? dla paliwo?ernych benzyniaków.  

   

   

       Przejd?my do wn?trza. W kabinie Granda na pewno nie mo?na narzeka? na s?abe wyposa?enie. Elementy takie jak elektryczne szyby czy el. lusterka to w samochodach tej klasy ju? standard. Ciekawym rozwi?zaniem s? natomiast fotele z pami?ci? po?o?enia, a raczej fotel kierowcy, który przy gaszeniu samochodu odsuwa si? do ty?u, u?atwiaj?c tym samych wysiadanie. Przyczepi? natomiast mo?na si?, do jako?ci wyko?czenia plastików. Jak na samochód, który do najta?szych nie nale?y s? one raczej s?abe.   

      Podsumowuj?c Jeep Grand Cherokee III to na pewno ?wietny samochód na nasze „kochane” drogi. Jazda nim po dziurach i nierówno?ciach sprawia naprawd? du?? przyjemno??, a wysoka pozycja za kierownic? daje poczucie bezpiecze?stwa. Oczywi?cie decyduj?c si? na jednostk? benzynow? trzeba liczy? si? z raczej duuu?ym spalaniem, jednak wra?enia z jazdy s? niezapomniane.  

  Więcej »