Mitsubishi Outlander

  Mitsubishi Outlander  - doskona?y na polskie drogi

   

   

   

   

  Mitsubishi Outlander to od d?u?szego czasu jeden z najlepiej sprzedaj?cych si? samochodów typu SUV ( z ang. Sport Utylity Vehicle). Jak sama nazwa wskazuje  samochód sportowo u?ytkowy czyli mówi?c po naszemu taki którym mo?na si? porusza? zarówno a w zasadzie w wi?kszej cz??ci po utwardzonych drogach oraz autostradach. Jednak daje on swojemu w?a?cicielowi tak?e mo?liwo?? poruszania si? poza zwyk?ymi drogami. Posiadaj?c taki samochód spokojnie mo?emy wybra? si? w zimie na narty nie martwi?c si? ?e w poszukiwaniu miejsca do parkowania gdzie? si? zakopiemy, zjecha? na poln? drog? i wraz z rodzin? i znajomymi wybra? si? na piknik. Taki samochód tak?e bardzo dobrze sprawdzi si? w lekkim terenie dzi?ki czemu sprawdza si? jako samochód dla takich bran?y jak geodezja, nadzorowanie budów itp. To komfortowe auto terenowe dla kierownika i nie tylko. Dzi?ki atrakcyjnej cenie w stosunku do tego co otrzymujemy grupa potencjalnych odbiorców jest du?o szersza..

  My do testu otrzymali?my bardzo bogato wyposa?on? wersj? Intense Plus nie posiada?a ona tylko szyberdachu, elektrycznie regulowanych foteli obszytych skór?. Pod mask? naszego auta pracowa? nowoczesny silnik wysokopr??ny o pojemno?ci 2,2 L i mocy 178 KM. Warto doda?, ?e jest to jednostka produkowana przez Mitsubishi i jako jedyny silnik diesla na rynku posiada nowoczesne rozwi?zanie wykorzystuj?ce zmienne fazy rozrz?du. Dzi?ki zastosowaniu tego rozwi?zania silnik jest bardzo dynamiczny, elastyczny oraz ekonomiczny a to na dzie? dzisiejszy przy obecnych cenach paliwa ma bardzo du?e znaczenie. No bo spalanie ?rednie wynosz?ce 6.5 l na sto kilometrów brzmi  zach?caj?co.

  Na pocz?tek postanowili?my przetestowa? japo?skiego SUV-a na drodze pomi?dzy Nowym Targiem a Bukowin? Tatrza?sk? gdzie nie dawno zrobiono now? nawierzchni?. Trzeba przyzna?, ?e na takiej drodze samochód ?wietnie si? prowadzi a dobrze zestrojone zawieszenie zapewnia wysoki komfort podró?owania i pozwala pewnie pokonywa? zakr?ty nawet przy wi?kszych pr?dko?ciach. Dzi?ki aerodynamicznie zaprojektowanemu nadwoziu podczas szybkiej jazdy we wn?trzu samochodu nie s?ycha? ?adnych dokuczliwych zawirowa? powietrza itp.

  Po testach na drodze przyszed? czas aby zabra? „Japo?czyka” w teren. Do tego testu wybrali?my drogi w okolicach zalewu czorszty?skiego. Na le?nych podjazdach samochód zachowywa? si? bardzo dobrze i sprawnie pokonywa? nawet wi?ksze nierówno?ci terenu. W pokonywaniu takich przeszkód bardzo pomaga zastosowany w tym modelu ciekawy system nap?du 4x4 oznaczonego przez producenta AWC (z ang.  All Wheel Control). Rozwi?zanie to umo?liwia ustawienie czterech trybów pracy a dok?adnie:

  - Tryb 2WD przeznaczony do jazdy na utwardzonych drogach, w ruchu miejskim, autostradach itp. Nale?y podkre?li?, ?e w tym trybie samochód jest najbardziej ekonomiczny i w?a?nie w tym trybie je?dzi si? samochodem najcz??ciej

  - Tryb 4WD to druga mo?liwo?? jak? ma do wyboru kierowca. Trzeba przyzna?, ?e po jego uruchomieniu samochód naprawd? ?wietnie zachowuje si? na nie utwardzonych nawierzchniach oraz podczas jazdy po ?niegu lub mokrej nawierzchni. Nale?y podkre?li?, ?e samochód bardzo szybko reaguje na utrat? przyczepno?ci kó? przednich i bardzo szybko do??cza o? tyln?. Jest to ?wietny tryb pracy nap?du dla osób które u?ytkuj? samochód w ci??szych warunkach np. zim?. Podczas jazdy w trybie 4WD apetyt na paliwo nie wzrasta zbyt du?o a mo?na powiedzie?, ?e zapewnia ca?kiem nie z?y komfort psychiczny kierowcy co podczas jazdy w nie pewnych warunkach wbrew pozorom ma du?e znaczenie. Wi?c wed?ug mojej opinii warto z niego korzysta? bo naprawd? u?atwia to jazd? i ma du?y wp?yw na bezpiecze?stwo.

  - Tryb LOCK to ustawienie s?u?y do jazdy w ci??szym terenie podczas pokonywania stromych wzniesie? jazdy po g??bokim ?niegu, b?ocie. Mówi?c krótko do wydostawania si? z trudnych sytuacji. I w?a?nie ten tryb jest du?? zalet? japo?skiego SUV-a poniewa? wiele samochodów z tej grupy nie umo?liwia kierowcy ingerencji w ustawienia nap?du a mo?liwo?? zblokowania nap?du „na sta?e” zdarza si? coraz rzadziej.

  Je?eli chodzi o wn?trze to mo?na powiedzie?, ?e Mitsubishi  ma swój styl. Ostre linie deski rozdzielczej wr?cz eksploduj? dynamik?. Jednym si? to podoba innym nie ale o gustach si? nie dyskutuje. Podkre?li? trzeba, ?e obs?uga wszystkich prze??czników jest bardzo intuicyjna i po chwili kierowca czuje si? „jak w domu”. Jedyn? wad? jaka mo?e sprawia? kierowcy problem jest obs?uga systemu Bluetooth poniewa? wymaga on podawania g?osowych komunikatów a niestety producent nie wyposa?y? go w j?zyk polski. Niestety z tym mo?emy si? spotka? w wi?kszo?ci samochodów z zagranicznych rynków. No có? mo?e w przysz?o?ci. Ale wracaj?c do wn?trza deska rozdzielcza jest bardzo czytelna, zegary pod?wietlaj? si? na bia?y kolor i umo?liwiaj? regulacj? nat??enia ?wiat?a. Pomi?dzy obrotomierzem i pr?dko?ciomierzem usytuowano komputer pok?adowy, który podaje informacje o spalaniu, dystansie jaki mo?emy jeszcze przejecha? na posiadanym paliwie, dystansie jaki pokonali?my, temperaturze zewn?trznej itp. Na wy?wietlaczu pojawiaj? si? tak?e strza?ki które podpowiadaj? kierowcy kiedy ma zmieni? bieg ?eby jazda by?a jak najbardziej ekonomiczna.

  Outlander oferuje tak?e bardzo wysoki komfort dla kierowcy i pasa?erów. Przednie fotele naprawd? s? ?wietnie wyprofilowane i zapewniaj? ?wietne trzymanie w zakr?tach a tylna kanapa spokojnie pomie?ci trzy osoby. Warto doda?, ?e nasza wersja wyposa?ona by?a w dodatkow? kanap? chowan? pod pod?og? baga?nika umo?liwiaj?c? przewiezienie dwóch dodatkowych osób. Wiadomo, ?e po jej roz?o?eniu baga?nik robi? si? symboliczny ale co? kosztem czego?. Za to w momencie gdy dodatkowa kanapa jest z?o?ona do dyspozycji kierowca otrzymuje bardzo du?y baga?nik o pojemno?ci oko?o 700 litrów.  Oczywi?cie samochód w ka?dej wersji wyposa?enia posiada klimatyzacj?, radio elektryczne szyby i lusterka. Nasza wersja dodatkowo wyposa?ona by?a w lampy ksenonowe, halogeny przeciwmgielne, ?wiat?a do jazdy dziennej, przyciemniane szyby, zestaw bluetooth i wiele innych „bajerów”. Lista wyposa?enia jest naprawd? bogata.

  Podsumowuj?c Mitsubishi Outlander to idealny samochód dla osób, które od samochodu który chc? zakupi? wymagaj? komfortu, presti?u, nowoczesnego wygl?du oraz dobrych w?asno?ci jezdnych zarówno na szosie jak i w terenie. Jest to samochód którym spokojnie mo?na pojecha? na wakacje z ca?a rodzin? w bardzo komfortowych warunkach nie martwi?c si? o to, ?e w czasie pobytu np. w górach nie b?dziemy mogli gdzie? wjecha?. Jako ciekawy przyk?ad mo?emy poda? sytuacj? gdzie znaj?c okoliczne drogi le?ne uda?o nam si? omin?? spory korek.  Po prostu samochód do wszystkiego i akurat w przypadku tego samochodu powiedzenie „ Co jest do wszystkiego to jest do niczego” si? nie sprawdza.

   

  autor: Janusz Oleksy

   

   

  Samochód udost?pniony dzi?ki uprzejmo?ci


  P.U.H. "AUTO-COMPLEX"


  Oddzia? w Nowym Targu

  ul. Szaflarska 139
  34-400 Nowy Targ

  Więcej »