Zielony ??uk znowu rusza w podr????

  W ubieg??ym roku sze??cioosobowa za??oga przejecha??a wys??u??onym ??ukiem prawie 5 tys. km w rajdzie Z??ombol. Wy??cig by?? celem drugorz─?dnym. Chodzi??o przede wszystkim o zbiórk─? pieni─?dzy dla dzieci z domów dziecka. Tym razem podró??nicy z Podhala wyznaczyli sobie za cel - pomoc dzieciom polskiego pochodzenia mieszkaj─?cym w Mo??dawii.

  Stary ??uk pokona kolejne 5 tysi─?cy kilometrów. Podró?? grupy m??odych nowotar??an znów ma charytatywny cel - tym razem przyjaciele chc─? wspomóc przedszkole w mo??dawskiej wiosce, do którego ucz─?szczaj─? ubogie dzieci polskiego pochodzenia. 

  - W ubieg??ym roku nowotarska ekipa bra??a udzia?? w rajdzie charytatywnym Z??ombol, gdzie byli w Hiszpanii w Llored de mar i dzi─?ki Pa??stwa pomocy uda??o si─? uzbiera─? rekordow─? kwot─? w historii Z??ombola - przypomina Mcha?? Guzik.   W tym roku sk??ad "Zielonego ??uka" si─? zmieni??. Obok Micha??a Guzika - mechanika samochodowego i mi??o??nika starych pojazdów oraz pasjonatki górskich wypraw Dany Fic - w tras─? ruszy tak??e: Basia Grabiec - menad??er w firmie odzie??owej, poszukiwaczka ciekawych miejsc, ludzi i dobrego jedzenia, Kasia Zakrzewska - uczennica technikum fotograficznego w „Sokole”, Szymon Fic - mi??o??nik motoryzacji i ekstremalnych wyzwa?? oraz I??ka Chmielarczyk z ?üopusznej, absolwentka biologii, pasjonatka wycieczek i jazdy terenowej. 

  Wyprawa rozpocznie si─? na pocz─?tku sierpnia. - Zielony ??uk wybiera si─? w podró?? w najdalsze zak─?tki Europy po??udniowo-wschodniej. Planujemy odwiedzi─? takie kraje jak : Rumunia, Bu??garia, Turcja oraz Mo??dawia. W porozumieniu z ambasad─? Polski w Mo??dawii nasza ekipa wspomo??e przedszkole znajduj─?ce si─? w miejscowo??ci Cretoaia prowadzone przez siostry zakonne. Ta wioska pod Kiszyniowem to naprawd─? biedne i zapomniane miejsce. Potrzeby s─? du??e, dlatego liczymy na pomoc Czytelników i firm, które chc─? zosta─? darczy??cami. Organizowana b─?dzie zbiórka darów wg. listy najpotrzebniejszych rzeczy, któr─? otrzymamy od sióstr zakonnych S??u??ebniczek. Podczas spotkania z dzie─?mi b─?dziemy chcieli równie?? pokaza─? im troch─? polskiej kultury. Zabieramy z sob─? rzutnik, prezentacj─? multimedialn─? oraz polskie bajki - dodaje Micha?? Guzik. 

  Relacj─? z wyprawy mo??na b─?dzie ??ledzi─? na Facebooku - fun page „podró??ujemy zielonym ??ukiem”. Ch─?tni do wspomo??enia dzieci spod Kiszyniowa, mog─? skontaktowa─? si─? z organizatorami wyprawy mejlowo:zielonym.zukiem@gmail.com lub telefonicznie: 786 188 363. 

  Wi─Öcej »