Zielony ??uk znowu rusza w podr????

  W ubieg??ym roku sze??cioosobowa za??oga przejecha??a wys??u??onym ??ukiem prawie 5 tys. km w rajdzie Z??ombol. Wy??cig by?? celem drugorz????dnym. Chodzi??o przede wszystkim o zbiórk???? pieni????dzy dla dzieci z domów dziecka. Tym razem podró??nicy z Podhala wyznaczyli sobie za cel - pomoc dzieciom polskiego pochodzenia mieszkaj????cym w Mo??dawii.

  Stary ??uk pokona kolejne 5 tysi????cy kilometrów. Podró?? grupy m??odych nowotar??an znów ma charytatywny cel - tym razem przyjaciele chc???? wspomóc przedszkole w mo??dawskiej wiosce, do którego ucz????szczaj???? ubogie dzieci polskiego pochodzenia. 

  - W ubieg??ym roku nowotarska ekipa bra??a udzia?? w rajdzie charytatywnym Z??ombol, gdzie byli w Hiszpanii w Llored de mar i dzi????ki Pa??stwa pomocy uda??o si???? uzbiera???? rekordow???? kwot???? w historii Z??ombola - przypomina Mcha?? Guzik.   W tym roku sk??ad "Zielonego ??uka" si???? zmieni??. Obok Micha??a Guzika - mechanika samochodowego i mi??o??nika starych pojazdów oraz pasjonatki górskich wypraw Dany Fic - w tras???? ruszy tak??e: Basia Grabiec - menad??er w firmie odzie??owej, poszukiwaczka ciekawych miejsc, ludzi i dobrego jedzenia, Kasia Zakrzewska - uczennica technikum fotograficznego w „Sokole”, Szymon Fic - mi??o??nik motoryzacji i ekstremalnych wyzwa?? oraz I??ka Chmielarczyk z ????opusznej, absolwentka biologii, pasjonatka wycieczek i jazdy terenowej. 

  Wyprawa rozpocznie si???? na pocz????tku sierpnia. - Zielony ??uk wybiera si???? w podró?? w najdalsze zak????tki Europy po??udniowo-wschodniej. Planujemy odwiedzi???? takie kraje jak : Rumunia, Bu??garia, Turcja oraz Mo??dawia. W porozumieniu z ambasad???? Polski w Mo??dawii nasza ekipa wspomo??e przedszkole znajduj????ce si???? w miejscowo??ci Cretoaia prowadzone przez siostry zakonne. Ta wioska pod Kiszyniowem to naprawd???? biedne i zapomniane miejsce. Potrzeby s???? du??e, dlatego liczymy na pomoc Czytelników i firm, które chc???? zosta???? darczy??cami. Organizowana b????dzie zbiórka darów wg. listy najpotrzebniejszych rzeczy, któr???? otrzymamy od sióstr zakonnych S??u??ebniczek. Podczas spotkania z dzie????mi b????dziemy chcieli równie?? pokaza???? im troch???? polskiej kultury. Zabieramy z sob???? rzutnik, prezentacj???? multimedialn???? oraz polskie bajki - dodaje Micha?? Guzik. 

  Relacj???? z wyprawy mo??na b????dzie ??ledzi???? na Facebooku - fun page „podró??ujemy zielonym ??ukiem”. Ch????tni do wspomo??enia dzieci spod Kiszyniowa, mog???? skontaktowa???? si???? z organizatorami wyprawy mejlowo:zielonym.zukiem@gmail.com lub telefonicznie: 786 188 363. 

  Więcej »