Remont ulicy d??ugiej

    W zwi?zku z prowadzonymi pracami remontowymi od dnia 26 sierpnia (pi?tek), ulica D??uga b?dzie zamkni?ta na odcinku od. ul. Szaflarskiej do Orkana.

    W zwi?zku z tym nast?pi zmiana organizacji ruchu. ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Szaflarskiej do ul. Jana Kazimierza b?dzie dwukierunkowa ul. Jana Kazimierza na odcinku od ul. D??ugiej do ul. Ogrodowej b?dzie równie?? dwukierunkowa

    Więcej »